Informasjon

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomteområdene har en meget sentral og attraktiv beliggenhet innerst i blindvei på Kongerød nær Bjørntvedt, ca. 3 km fra Porsgrunn sentrum og ca. 7 km fra Skien sentrum. Området har noe utsyn mot Borgeåsen og Porsgrunn, er solrikt og barnevennlig, med gangavstand til skoler, barnehage, turterreng og butikker.

 

Tomten 

Tomtene er utskilt fra Kongerød Gård med gnr. 221 bnr. 233 i Skien og har betegnelsen B17 (gnr.221/bnr.2213), B18 (gnr.221/bnr.2214) og B19 (gnr.221/bnr.2215).

Tomtene vil overleveres byggeklare med vei, vann og kloakk til tomtegrense. Alle tomtene er i lett skrånende terreng. De er meget lette å opparbeide. I feltet er det satt opp skilt med tomtenummer slik at det skal være lettere å orientere seg i området. Tomtestørrelser er angitt i ca. areal i prisliste, denne ligger som vedlegg til prospekt. Tomtene vil ha kommunal adkomst, tomt nr. 15 får privat stikkvei og vil ha ansvar for drift og vedlikehold av vei, vann og kloakk frem til kommunal tilknytning.

Tomtene vil bli tildelt sin ideelle andel og i fellesskap være ansvarlige for drift og vedlikehold av lekeplass, grøntarealer og eventuelt andre fellesområder.

 

Utbyggingsområde

Område består av 19 felt som er beregnet til frittliggende og konsentrert bebyggelse.  Reguleringsplanen viser hvilke områder som er satt av til eneboliger. Tomtene legges ut i takt med opparbeidelse av internvei og annen infrastruktur.

 

 

Salgsbetingelser

Selger er svært fleksibel med hensyn til hva som bygges. I utgangspunktet tilbys boliger fra BETONMAST TVB Bolig AS sin egen hus katalog Hellvik Hus, men det er også mulig å få arkitekttegnet bolig etter eget ønske. Imidlertid er det en forutsetning at

BETONMAST TVB Bolig AS beholder retten til å bygge huset over grunnmuren, eller minimum får levere byggesett og at bestemmelsene i reguleringsplanen blir fulgt.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt med en av våre boligkonsulenter.

 

Priser

For eksakte priser ber vi dem å kontakte boligkonsulent for å få tilsendt prisliste. 

I tillegg til prisen kommer omkostninger til dokumentavgift på 2,5 % og kr 525,- i tinglysningsgebyr for skjøte, samt eventuelt tinglysning av pantedokument kr. 525,- samt

grunnboks utskrift kr. 202,-. I tillegg kommer kommunale tilknytningsavgifter.

Oppgjørsform: Depositum kr. 50 000,- betales ved signering av kjøpsbekreftelse og blir stående på klientkonto, resterende kjøpesum + omkostninger forfaller til betaling før overskjøting.

 

Finansiering

Vår bankforbindelse Nordea Bank vil kunne tilby tilbud på finansiering.

Kontakt et av kontorene i Grenland for en hyggelig prat.

 

Reguleringsforhold:

Området er i flg. Reguleringsplan 866 for Kongerød gård, vedtatt 16.01.2006 med mindre endringer 16.03.2006 (plan 2012001) regulert for boligformål småhusbebyggelse og eneboliger. Nye mindre endringer av området B17 – B19 for Kongerød gård egengodkjent 10.10.2013. Reguleringsbestemmelsene ligger vedlagt i prospektet.

For ytterligere informasjon om reguleringsplaner og reguleringsbestemmelser, vennligst ta kontakt med boligkonsulent.

 

Kartutsnitt fra Gule sider på nåværende atkomst til området

 

 

Utsnitt fra reguleringsbestemmelsene

Boligbebyggelse

Bygge området som legges ut for salg er regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

Noen av tomtene er regulert som tomannsbolig.

I tilknytning til eneboliger kan det tillates bygging av en (1) hybelleilighet.

B18-2 og B18-3 har en utnyttelsesgrad BYA på 40 %.

B17-1 og B17-2, B18-1 og B19 har en utnyttelsesgrad BYA på 35 %. 

 

Byggehøyder

For områdene B17-19 skal ikke gesimshøyde overstige 7 m. og møne høyde ikke overstige 9 m fra eksisterende gjennomsnittsterreng rundt bygningen. For ytterligere informasjon om reguleringsplaner/bestemmelser, vennligst ta kontakt med Boligkonsulent.

 

Garasje/Biloppstillingsplasser

Krav til parkering skal tilfredsstille den til enhver tid gjeldende arealdel.

 

Fellesområder

Det skal sikres god tilgjengelighet til alle felles oppholdsareal.

 

Diverse

Vedlagt i prospekt ligger prisliste, kart over området samt reguleringsbestemmelser.

Dersom noe mangler kontakt boligkonsulent.

 

 

Finnkode: 52331662

Mer info på finn.no

Kart