Informasjon

Beliggenhet

 Beskrivelse av nærområdet / fasiliteter

Her ligger to prisgunstige boligtomter nå for salg. Begge tomtene ligger sentralt til på idylliske og sjønære Arnevik - øst i Arendal kommune og er en del av et tun av spredt bebyggelse med egen felles privat vei opp fra forsamlingshuset på Arnevik. Det er bygd og planlegges et par nybygg i området. Lite trafikk og rolige omgivelser rundt med hestebeiter og skog omkring. DEN MINSTE TOMTEN ER NÅ SOLGT.

Det ventes økt boligbygging og tomteetterspørsel i østenden av kommunen. Spesielt med tanke på endret bosettingsmønster knyttet til ny E18 og nye tilkomstmuligheter og kortere reisetid i fremtiden. 

Nærmiljø: Flotte naturområder i umiddelbar nærhet. Området rundt Skinnfelltangen og Tonjesholmen byr på sjeldne fine naturhavner og er et yndet område for småbåter og bading om sommeren. Flosta Idrettslag er en aktiv idrettsklubb med eget klubbhus og ny kunstgressbane. Barnehage like ved idrettsanlegget  på Vatnebu.  Barnehage på Arnevik. På Arnevik ligger eget kretslokale, med en del aktivitet.

På Narestø er det bryggeanlegg med mulighet for kjøp/leie.

Flosta Motorbåtforening har eget klubbhus og bryggeanlegg.

Nærmeste skole er Kilsund, barneskole . Ungdomsskolen er den nye skolen på Saltrød.

 

Bygninger

Ubebygde boligtomter med byggeklausul til Hellvik Hus avd. Arendal. Tomtene er fradelt til boligformål, området er ikke regulert men avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel.

Beskrivelse av tomter

Tomtene er idag naturtomter og relativt flate og ukompliserte å opparbeide. De består stort sett av synlig fjell, løsmasser og lav vegetasjon. Kommunal vann- og kloakkledning ligger i umiddelbar nærhet til tomtegrensene. Det er privat felles grusvei inn i området. Tomtene innehar byggeklausul med Hellvik Hus Arendal. Det er mulig å velge boliger i hele hus-sortimentet til Hellvik Hus, eventuelt om man ønsker en mer kundetilpasset bolig så er også det mulig. Mulighet for noe egeninnsats. Se forøvrig forslag til hustyper på www.hellvikhus.no

Tomt 1 : ca 1890 kvm kr 400.000,- + omkostn. og opparbeidelse   gnr. 67 bnr. 155

Tomt 2 : ca 1190 kvm kr 400.000,- + omkostn.  og opparbeidelse    gnr 67 bnr. 154 (SOLGT)

Tilliggende fasiliteter

Boligene har privat adkomstvei med sikret tinglyst veirett fra eier av veien.

Servitutter / Rettigheter

Begge tomtene har tinglyst veirett på eksisterende privat adkomstvei.

Vei / Vann / Avløp

Det er etablert vei, vann og kloakk frem til tomtegrense. Tilkoblingsavgift til vann og kloakk kommer i tillegg etter gjeldende satser fra Arendal Kommune. Privat vei for beboerne på området. Grunneier (dagens eier av tomtene)  brøyter veien pr idag og vil fortsette med dette inntil videre.

Ligningsverdi

Ikke fastsatt/beregnet.

Reguleringsforhold

Området er uregulert til boligområde. Kommuneplanen og bestemmelser i delingsvedtak for tomtene er gjeldende. Ligger innenfor hensynssone kulturmiljø 570-36.

Oppgjør

Etter nærmere avtale 

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Eierskifteforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

  

Finnkode: 50983818

Mer info på finn.no

Kart